Beliefs and Worshipping

       ความเชื่อและสิ่งเคารพบูชาของชาวบาบ๋านั้นยึดถือตามวัฒนธรรมจีนอันเป็นวัฒนธรรมบรรพบุรุษ ซึ่งอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ และนำพาสิ่งสักการะบูชามาพร้อมกันด้วย หนึ่งในนั้นคือ หงชู้ หรือปฏิทินโหราศาสตร์จีน ซึ่งบอกถึงวัน เดือน ปีในทางจันทรคติ รวมทั้งคำพยากรณ์ต่างๆ ทงชู้จึงเป็นสิ่งติดตัว ติดบ้าน ของชาวจีน เพื่อใช้ดูฤกษ์ยาม วันประกอบพิธีมงคล หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพเจ้า
  ส่วนสิ่งเคารพนับถือ สักการะบูชานั้น ชาวจีนนับถือลัทธิเต๋า ขงจื้อ นับถือดวงวิญญานบรรพบุรุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพเจ้าหรือเซียน ตลอดจนคนดีมีศีลธรรมที่ล่วงลับรวมไปถึงให้ความเคารพในธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ฟ้า เจ้าที่เจ้าทาง ตลอดจนไม่ดูหมิ่นวิญญาณเร่รอน ทุกๆ บ้านจึงมีหิ้งบูชาสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพิธีกรรมแสดงถึงความเคารพบูชาสิ่งสิทธิ์ ตั้งแต่การบูชาเทวดา การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การไหว้เจ้าที่ เทพเจ้าประจำบ้าน เทพเจ้าแห่งไฟ เช่นสรวงวิญญาณเร่ร่อน มีเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ทั้งเทศกาลตรุษจีน สารทจีน วันครบรอบวันตายบรรพบุรุษ วันเฉ่งเบ๋ง วันไหว้วิญญาณเร่ร่อน(พ้อต่อ) วันไหว้พระจันทร์ วันไหว้ขนมอี๋ วันเจียะฉ่าย หรือประเพณีกินผัก

           The Baba people believe and worship just the same way as their Chinese ancestors who emigrated from mainland China and carried along with them objects of worship. One of the objects that they brought was Thong Su or the Chinese astrological calendar. The calendar gives the details of the day, month, and year per lunar system as well as all the forecasts of various occasions. Thong Su is therefore a household object of the Chinese family that they use to consult to find auspicious days for performing rituals or to worship deities.
     The religious faiths that the Chinese in Phuket believe in are Taoism and Confucianism, ancestral worship and sacred beings, deities or Sian as well as the spirits of respected men and nature such as the earth, water, sky and roaming and guardian spirits. As such, every house has an altar for the worshipping of holy beings and conducting rituals. Furthermore, they have festivals and auspicious days like Chinese New Year, Ancestral Memorial Day (Autumn Festival), death anniversaries of ancestors, Cheng Beng Day (visiting the family graves), Roaming Spirit Worshipping Day(Po To), Moon Worshipping Day, Khanom li Worshipping Day, Chia Chia or the Vegetarian Festival.

         ศาลเจ้า หรือ อ๊าม คือสถานที่พึงพิงทางจิตใจ ชาวจีนมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับอ๊ามมาตั้งแต่โบราณกาล ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอันใด ทั้งเกิด แต่งงาน เจ็บป่วย มีเรื่องทุกข์ร้อนใจก็ต้องไปอ๊าม อันเป็นที่สถิตย์ประดิษฐานของสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่คนจีนเคารพบูชาตระกูลคนจีนที่เก่าแก่จะมีการสร้างอ๊ามประจำตระกูลแซ่ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพประจำตระกูลและเก็บป้ายชื่อหรือภาพบรรพบุรุษ

        The Shrine or Arm is a spiritual refuge of Chinese origin that has long been related to the  people’s lives since ancient times. For all activities such as birth, marriage, sickness, or suffering, they would think of a shrine in which they believed all sacred beings resided. The  old Chinese family would build the shrine as their own in order to house the family’s deity and keep the names of their ancestors.

belife1

ศาลเจ้าที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต (Some Important Shrine in Phuket)

– ศาลเจ้าปุดจ้อ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจีนบนเกาะภูเก็ต เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตต์กวนอิม ปุดจ้อและเทพเจ้าต่างๆ ตั้งอยู่ปากทางเข้าซอยภูธร ตำบลตลาดใหญ่

– Pud Cho Shrine is centre of spiritual refuge of the Thai Chinese on Phuket. It is here that the image of the Goddess Guan In Bodhisattava is housed. The shrine is located at the mouth of Soi Puthon, Tambon Talat Yai.

– ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วกวนอิมไต่ซือ (ผ้อต่อก้ง) สร้างโดยบรรพบุรุษของหลายตระกูลแช่ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามอยู่เช่นกัน

– Seng Tek Bew Guan In Tai Sue Shrine (Po To Kong) was founded by the ancestors of various families. Its mural paintings are remarkably beautiful.

– ศาลเจ้าแม่ย่านาง (สมาคมฟูโจว) สร้างโดย คนจีนที่อพยพมาจากมณฑลฟูเจี๋ยน ประเทศจีน ซึ่งมีหลายตระกูลแช่ ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ ใกล้ศาลเจ้าจ้ออ๋อง

– May Ya Nang Shrine (Fu Cho Foundation) was founded by Chinese immigrants of many families from the Fujian region of China. It is located on Krabi Road near Cho Ong Shrine.

– ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง (จอซูก้ง) สร้างโดยบรรพบุรุษตระกูลทองตัน ตั้งอยู่ที่วงเวียนหอนาฬิกา

– Hok Nguan Kong Shrine (Cho Su Kong), founded by the ancestors of the Thong Tan family, is located at the clock tower roundabout.

ศาลเจ้าแสงธรรม สร้างดดยบรรพบุรุษตระกูลแซ่ตัน ตั้งอยู่บนถนนพังงาเป็นที่ประดิษฐานองค์เทพเจ้าตันเซ่งอ๋อง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงตำนานของทวยเทพ และมีงานประติมากรรมนูนต่ำที่สวยงาม

-Seang Tham Shrine, founded by the ancestors of the Tan family, is located on Phang-Nga Road. It houses a god called ‘Tan Seng Ong’. It mural paintings depict the legend of various deities. Its bas relief is also outstandingly attractive.

– ศาลเจ้าจ้ออ๋อง สร้างโดยบรรพบุรุษตระกูลแช่อ๋องตั้งอยู่บนถนนกระบี่
– Cho Ong Shrine, founded by the ancestors of the Ong family, is located on Krabi Road.

belife2

Comments are closed.