PERANAKAN ASSOCIATION

       วัตถุประสงค์ของสมาคมเพอรานากัน (ตามจดทะเบียนตั้งสมาคมเป็นทางการ

เลขที่ภก./๒๕๔๙).ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของชาวเพอรานากัน(ชาวไทยจีน) ในประเทศไทย

.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การดำเนินชีวิตความเชื่อขนบธรรมเนียม    วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวเพอรานากันในประเทศไทย

.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างชาวเพอรานากันในประเทศไทยและต่างประเทศ    ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมเพอรานากันในระดับชาติผลงาน

สมาคมเพอรานากันมีกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากันที่เป็นวัฒนธรรมผสมไทยจีนในจังหวัดภูเก็ตได้รวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์หนังสือวิวาห์บาบ๋าภูเก็ตจัดพิธีวิวาห์บาบ๋าเป็นประจำทุกกลางปีที่ปลาบปลื้มใจมากที่สุดคือในวันที่๒๗๒๘พฤษภาคม๒๕๕๓ได้จัดประชุมวัฒนธรรมบาบ๋าเพอรานากันสายธารเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและเสวยพระกระยาอาหารบาบ๋าภูเก็ต  ได้เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนจัดการประชุมประจำปีของสมาคมเพอรานากันทั่วโลก๒ครั้ง(ปีพ..๒๕๔๙และ๒๕๕๓

ปัจจุบันยังร่วมกับหลายเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตดำเนินงานอนุรักษ์ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตตลอดมา

        การร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีของชาวสมาคมเพอรานากันทั่วโลก
   ครั้งที่๒๓จังหวัดภูเก็ต (วันที่๒๐๒๒พย.๒๕๕๓)

   ในฐานะเป็นเจ้าภาพครั้งที่๒ของไทยได้นำเสนอหัวข้อจากกุลีเป็นนายหัวเหมือง( from coolies to bong taw)” งานเลี้ยงต้อนรับณภัตตาคารกันเองแอดเพียร์   การประชุมในวันที่๒๑พย.จัดขึ้นณห้องประชุมรอยัลภูเก็ตมารีน่าช่วงเช้ามีการแสดงดนตรีออเคสตร้าของวงเยาวชนเทศบาลนครยะลา  และโขนจากโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านตรี  อัครเดชากล่าวเปิดการประชุม  และมีการบรรยายโดยผศ.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร  เรื่องสายธารวัมนธรรมบาบ๋าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   คุณอนุรักษ์  ธารสิริโรจน์  เรื่อง “ the first hotel in phuket town : on-on”  คุณจรินทร์   นีรนารถวโรดมเรื่อง  “วัฒนธรรมการแต่งกายและเครื่องประดับของชาวบาบ๋าตะกั่วป่า”     ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงที่ภัตตาคารไทยวิลเลจได้มีการจัดงานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศเพื่อหาเงินบริจาคสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์บาบ๋าเมืองภูเก็ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ช่วงเช้าเที่ยงวันที่๒๒พยมีการเลี้ยง farewell party ณลานสนามหญ้า  ศูนย์วิทยุการบิน  ทุกท่านที่ร่วมงานต่างประทับใจเป็นอย่างมาก

   ครั้งล่าสุดที่ (ครั้งที่๒๔) เมืองปีนังประเทศมาเลเซีย(๒๕๒๗พย.๒๕๕๔)

   เมืองปีนังเป็นเมืองพี่น้องเก่าแก่ของชาวภูเก็ตโยงใยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๑
เมื่อมีศึกถลางสงครามเก้าทัพกัปตันฟรานซิสไรท์สหายของท้าวเทพกระษัตรีได้ขอเช่าเกาะปูเลาปีนังจากสุลต่านเคดะจากนั้นอังกฤษได้พัฒนาปีนังจนเป็น

 

  

เมืองท่าที่ทันสมัยมีระบบสาธารณูปโภคตลาดสินค้าจากยุโรป
และโรงเรียนนานาชาติซึ่งชาวบาบ๋าภูเก็ตได้ส่งลูกหลานหลายคนมาเรียนที่นี่
(
รวมถึงคนไทยที่อื่นเช่นคุณอาภัสราหงสกุลนางสาวไทยพ..๒๕๐๗
และมิสยูนิเวอร์สปีค..๑๙๖๕) บ้านเรือนแบบเตี่ยมฉู่หรือ shop house” ในย่านเมืองเก่าภูเก็ตก็ปรับปรุงมาจากแบบของปีนัง  ในสมัยก่อนการเดินทางไปกรุงเทพมหานครฯลำบาก   ปีนังจึงเสมือนกรุงเทพของคนภูเก็ตและลอนดอนของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปีนี้สมาคมเพอรานากันปีนังได้เสนอหัวข้อเสวนาเรื่อง “peranakan  philanthropy”
โดยผู้นำการบรรยายคือคุณคูซาลม่าเล่าถึงความมีจิตสาธารณะและเสียสละของชาวเพอรานากันผู้มั่งคั่งจากการค้าการลงทุนในปีนังที่ช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆทั้งระดมทุนสร้างสมาคมโรงเรียน  โรงพยาบาลที่ฝังศพเป็นต้น  ช่วงบ่ายเป็นการไปชม “peranakan mansion” ที่เป็นพิพิธภัณฑ์บูรณะใหม่  งดงามมาก   ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงณคูกงสีซึ่งได้รับประกาศเป็นมรดกโลก  านเลี้ยงเป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางสายฝนสมาคมไทยเราเสนอการแสดงยอยศพระลอและมโนราบูชาไฟเป็นศิลปะแบบไทยที่แสดงโดยชาวบาบ๋าภูเก็ตและทีมตะกั่วป่าทุกท่านต่างประทับใจงานประชุมที่ได้ความรู้แล้วยังได้หิ้วของฝากพะรุงพะรังเต็มมือกลับบ้าน

ครั้งต่อไปครั้งที่๒๕ (silver  anniversary)     เมืองมะละกา  ประเทศมาเลเซีย(วันที่๒๓๒๕พย.๒๕๕๕)

……………………………………..

     ที่มาสมาคมเพอรานากัน

     สมาคมเพอรานากันกำเนิดจากการรวมกลุ่มของชาวบาบ๋าภูเก็ตที่ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติประจำปีกับชาวบาบ๋าเพอรานากันในต่างประเทศ  เริ่มต้นนำโดยผศ.ปราณีสกุลพิพัฒน์อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านได้ไปทำวิจัยที่ปีนังได้พบกับเพื่อนบาบ๋าปีนังที่ชื่อมิสเตอร์คูบูเจียได้แนะนำว่ามีการประชุมบาบ๋าที่จัดเป็นประจำทุกปี    คนภูเก็ตก็เป็นบาบ๋าด้วยจึงควรไปร่วมประชุมกับเขา

ในปีพ..๒๕๔๘คณะชาวบาบ๋าภูเก็ตได้ไปร่วมการประชุมประจำปีที่ปีนังนำโดยคุณอัญชลี  วานิช  เทพบุตรนายกอบจ.ภูเก็ตได้ขออนุญาตให้มีการจัดประชุมที่ภูเก็ตและได้รับฉันทามติด้วยดี   ดังนั้นในวันที่๓๑มีนาคมพ.. ๒๕๔๙ได้มีการจดทะเบียนตั้งสมาคมเพอรานากันไทย(the thai peranakan assiociation)       อย่างเป็นทางการ  โดยคุณอัญชลี  วานิชเทพบุตรได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมก่อตั้งท่านแรก  นพ.โกศลแตงอุทัยและผ..ปราณีสกุลพืพัฒน์เป็นอุปนายกสมาคม    และในวันที่๑๓ธันวาคม๒๕๔๙เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบาบ๋าเพอรานากันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยณเกาะภูเก็ต (นับเป็นครั้งที่๑๙ของชาวเพอรานากันและยังเป็นที่ร่ำลือมาตราบจนปัจจุบันนี้ว่าเป็นครั้งหนึ่งที่จัดได้ดีมาก

ในปีพ..๒๕๕๓ภูเก็ตได้มีโอกาสจัดการประชุมอีกครั้ง  มีชาวบาบ๋าเพอรานากันมาร่วมกันอย่างคับคั่งและกล่าวชมอย่างประทับใจ  การที่สมาคมใช้ชื่อสมาคมเพอรานากันด้วยเหตุนี้ก็คือเพื่อประสานมิตรไมตรีในโลกกว้างที่ปัจจุบันมีกว่า  ๑๑สมาคมทั่วโลกและกำลังมีเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งในประเทศไทยเราด้วย       ส่วนเดิมเราชาวภูเก็ตนิยมเรียกเพียงบาบ๋าก็ยังถืออนุรักษ์ไว้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่อาจมีทั้งข้อเหมือนและแตกต่างจากที่อื่น   แต่ทั้งผองก็มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษด้วยความกตัญญูสืบไป 

      สัญลักษณ์สมาคมเพอรานากันไทย
      ออกแบบโดยท่านอาจารย์สัมฤทธิ์  เพชรคงศิลปินกลุ่มอันดามันภูเก็ตเป็นรูปวงรีพื้นสีชมพู  ลวดลายดอกโบตั๋นเป็นสีฟ้าส้มเขียวและเหลืองแสดงความสวยงามของวัฒนธรรมที่วิวัฒนการจากสีแดงของจีนผสมผสานวัฒนธรรมมลายูฮินดูไทย   จนกลายเป็นวัฒนธรรม   บาบ๋าเพอรานากัน  ด้านล่างมีรูปนกฟินิกส์ที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความเป็นอมตะและแสดงถึงชาวจีนทางตอนใต้(มณฑลฟูเจี้ยน/ฮกเกี้ยนที่เป็นแหล่งกำเนิดบรรพบุรุษชาวบาบ๋า

อาจารย์สัมฤทธิ์  เพชรคงศิลปินกลุ่มอันดามันภูเก็ต

……………………

logo
ชื่อ ตำแหน่ง
นพ.โกศล แตงอุทัย นายกสมาคม
นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ อุปนายกสมาคม
อ.ปราณี สกุลพิพัฒน์ อุปนายกสมาคม
อ.สดศรี ตันสุธัญญลักษณ์ อุปนายกสมาคม
อ.สุพิศ ตันสุธัญญลักษณ์ คณะกรรมการ
อ.ฤดี ภูมิภูถาวร คณะกรรมการ
นางประภาพรรณ อึ่งตระกูล คณะกรรมการ
นางเหลียนบี้ แซ่หลิม คณะกรรมการ
นางปิยรัตน์ กุลวานิช คณะกรรมการ
อ.ประจวบ โภคสวัสดิ์ คณะกรรมการ
นางวิภาดา ธีระนิตยภาพ คณะกรรมการ
นางนงนภัส ภู่ธีระภัทรกุล คณะกรรมการ
ชื่อ ตำแหน่ง
นายทิธิติ ถนอมศักดิ์ คณะกรรมการ
น.ส.กานต์รวี ห่อแก้ว คณะกรรมการ
นายธนายุทธ ศิลปลิขิตพร คณะกรรมการ
น.ส.รื่นฤดี มิ่งสรรค์วงศ์ คณะกรรมการ
นายวีระศักดิ์ นาวีการ คณะกรรมการ
นางสิริกร บุญญสิริ คณะกรรมการ
นายเลิศพงศ์ ตันโสวัฒน์ คณะกรรมการ
น.ส.สุทธาธิณี สุทธิภู คณะกรรมการ
นางอุไร เลอศักดิ์อนุสรณ์ คณะกรรมการ
น.ส.รังสิยา บุญยกบัณฑิต คณะกรรมการ
นางรัตนา นาคสาร คณะกรรมการ
น.ส.อรสิริ รักแต่งาม เลขานุการสมาคม

Comments are closed.